16 października 2019

II tura rekrutacji do projektu Rozwiń skrzydła w biznesie

Jesteś młodym przedsiębiorcą działającym krócej niż 2 lata? Ruszył program wsparcia w ramach projektu "Rozwiń skrzydła w biznesie". To szansa dla Ciebie i Twojej firmy na rozwój. Możesz zyskać łącznie do 55.500 zł! Przedmiotem projektu "Rozwiń skrzydła w biznesie" jest wsparcie dla 40 firm z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego w początkowej fazie działalności (do 24 miesięcy).  

Kompleksowy program inkubacji obejmuje:

  • wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do działalności gospodarczej o wartości do 40.000 zł,
  • wsparcie merytoryczne obejmujące usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne o wartości 15.500 zł.

Dofinansowanie wynosi 85%. Wkład własny inkubowanej firmy to 15%. Uczestnikami nie mogą być firmy, które korzystały wcześniej z usług, bądź programów inkubacji organizowanych przez LCB lub jakiegokolwiek wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu.


Program inkubacji składa się z następujących etapów:

  • rekrutacja prowadzona w sposób przejrzysty i ogólnodostępny z informacją dotyczącą warunków i kryteriów z formularzem rekrutacyjnym (dokumenty do pobrania poniżej),
  • selekcja – weryfikacja kwalifikowalności uczestnika zgodnie z regulaminem konkursu i regulaminem rekrutacji, spotkanie z zespołem oceniającym, pisemna ocena zespołu oceniającego, utworzenie listy rankingowej najlepszych wniosków, możliwość jednokrotnego odwołania rozpatrywanego przez innych członków zespołu oceniającego, publikacja ostatecznej listy firm zakwalifikowanych do wsparcia,
  • określenie zakresu wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego – przy współpracy z opiekunem przydzielonym przez LCB zostanie opracowany Indywidualny Plan Inkubacji oraz Program Rozwoju Przedsiębiorstwa, w których dokonany zostanie wybór usług dopasowanych do potrzeb inkubowanej firmy z katalogu usług świadczonych przez LCB oraz usług świadczonych przez ekspertów zewnętrznych,
  • podpisanie umowy określającej zakres i harmonogram wsparcia, sposób rozliczenia oraz prawa i obowiązki stron, w tym przekazywania informacji o rozwoju firmy także po zakończeniu wsparcia,
  • realizacja programu inkubacji zgodnie z harmonogramem,
  • monitoring i ewaluacja realizacji programu inkubacji z ewentualną modyfikacją wynikającą ze zdiagnozowanych bieżących potrzeb - spotkania z opiekunem minimum co miesiąc,
  • monitoring i ewaluacja do 36 miesięcy po zakończeniu projektu.  

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie https://www.lcb.leszno.pl/Rozwin_skrzydla_w_biznesie_10d