marker-green

nieruchomość gruntowa niezabudowana ul. Kąkolewska

Kontakt w sprawie oferty: Izabela Wojciechowska

Informacje o inwestycji

Typ oferty: Greenfield
Rodzaj transakcji: Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP: Usługowe
Powierzchnia: 5844 m2
Adres: Kąkolewska
Cena: 896000 zł
Wolna od obciążeń:

Prezydent Miasta Leszna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

1.   Lokalizacja: Leszno, ul. Kąkolewska.

  1. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta trawą, gdzieniegdzie drzewami i krzewami, wymagająca uporządkowania terenu. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe na warunkach określonych w Ustawie o ochronie przyrody.

3.   Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości, cena wywoławcza netto i kwota wadium:

Nieruchomość zapisana w KW nr PO1L/0006143/6 na arkuszu mapy nr 29, stanowi działkę ewidencyjną numer:

 

Nr dz.

Powierzchnia

(w m2)

Cena wywoławcza netto (w zł)

Wadium

(w zł)

Postąpienie – nie mniej niż (w zł)

11/5

5 844

896 000,00

170 000,00

8 960,00

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Cena za nieruchomość wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/71/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2003r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem KS/U i jest przeznaczona pod tereny obsługi komunikacji samochodowej i usług: samodzielne usługi handlu, gastronomii, rozrywki, parkingi, garaże, stacje obsługi pojazdów, stacje benzynowe z usługami towarzyszącymi.

  2. Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

  3. Termin i miejsce przetargu: 30 grudnia 2019 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa na II piętrze w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21.

7.   Termin wniesienia wadium: wadium wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr:  37 1020 3088 0000 8302 0005 7703  PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 24 grudnia 2019 r.

  1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  2. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium a prowadzący działalność gospodarczą wydruk z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy

Termin I przetargu: 22.10.2019r.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-13.