marker-green

nieruchomość gruntowa niezabudowana ul. Budowlanych (Strefa Inwestycyja I.D.E.A.)

Kontakt w sprawie oferty: Izabela Wojciechowska

Informacje o inwestycji

Typ oferty: Greenfield
Rodzaj transakcji: Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP: zabudowa produkcyjna, usługowa, hale i magazyny
Powierzchnia: 15830 m2
Adres: Budowlanych
Cena: 1144000 zł
Wolna od obciążeń:

TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ, OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW STREFA INWESTYCYJNA I.D.E.A. UL.BUDOWLANYCH

OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

I.POŁOŻENIE

Dzielnica/rejon

pd.-wsch. część miasta

Adres

ul. Budowlanych

 

II.CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI

Właściciel

Miasto Leszno

Ark. mapy: nr działki

128: 66/50, 66/51, 65/9

Powierzchnia

15 830 m²

Dotychczasowe użytkowanie

Teren  tymczasowo zalesiony

Dojazd komunikacją indywidualną

Z ul. Budowlanych

Uzbrojenie terenu

Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej,  elektryczna i gazowa w ul. Budowlanych.

 

III.SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

Charakter obiektu

Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

Uwagi

Powierzchnia zabudowy – maks. 60% powierzchni działki. Zakaz lokalizacji obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000m2.

W przypadku podziału terenu min. powierzchnia nowoprojektowanej działki wynosi 4000m2.

 

Prezydent Miasta Leszna ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

1.   Lokalizacja: Leszno, ul. Budowlanych.

 1. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów: działki nr 66/50, 66/51, 65/9 ark.m. 128 o łącznej pow. 1,5830 ha, KW nr PO1L/00023018/6.
 2. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta drzewostanem sosnowym. Nabywca nieruchomości może dokonać wycinki drzewostanu z dz.nr 66/50 i 66/51 we właściwym okresie na własny koszt pod technicznym nadzorem Nadleśnictwa Karczma Borowa, zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 28.06.1972r. w sprawie przekazania nieruchomości leśnych. Drewno pozostanie w dyspozycji państwowego gospodarstwa leśnego. Wycinka drzewostanu z dz. nr 65/9 oraz 67/10 wymaga uzyskania decyzji dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu zezwalającej na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji oraz uiszczenia należności i opłaty rocznej oraz jednorazowego odszkodowania w przypadku dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/501/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2006r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 6U/P i stanowi teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (teren Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A.).  
 4. Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
 5. Dodatkowe zobowiązanie nabywcy nieruchomości: nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do nabycia działki nr 67/10 ark.m. 128 o pow. 0,2404 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej, z uwagi na brak dostępu tej działki do drogi publicznej za cenę stanowiącą iloczyn 1 m2 netto ustaloną w przetargu w odniesieniu do działek Miasta Leszna oraz powierzchni działki. Działka nr 67/10 wraz z działkami będącymi przedmiotem przetargu stanowią jedną nieruchomość o regularnym kształcie (prostokąt) co podnosi jej atrakcyjność oraz umożliwia korzystniejsze zagospodarowanie przez potencjalnego nabywcę.
 6. Termin i miejsce przetargu: W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium oraz złożą pisemną ofertę. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 23 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul.Kazimierza Karasia 15 – sala konferencyjna - parter.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości przy ul.Budowlanych”  do dnia         18 grudnia 2019 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21, pok. nr 16 (I piętro).

Oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • oferowaną cenę, która musi być wyższa od ceny wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie,
 • koncepcję zagospodarowania nieruchomości z uwzględnieniem harmonogramu realizacji projektu inwestycyjnego, charakterystyki planowanej działalności gospodarczej, liczby i profilu planowanego zatrudnienia, zapotrzebowania na poszczególne media, itp.,
 • kopię dowodu wpłaty wadium w kwocie 220 000,00 zł - wymagalnej na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 18 grudnia 2019 r.

 

Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz koncepcję zagospodarowania nieruchomości.

 1. Cena wywoławcza netto: 1 144 000,00 zł  (postąpienie - nie mniej niż: 11 440,00 zł)

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT 23% podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty i dowód wpłaty wadium a prowadzący działalność gospodarczą dodatkowo potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

Terminy poprzednich przetargów:  26.06.2019r., 24.09.2019r.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Z regulaminem określającym warunki przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-13.