marker-green

Nieruchomość gruntowa niezabudowana ul. Myśliwska

Kontakt w sprawie oferty: Izabela Wojciechowska

Informacje o inwestycji

Typ oferty: Greenfield
Rodzaj transakcji: Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP: Usługowe
Powierzchnia: 3762 m2
Adres: Myśliwska
Cena wywoławcza: 931000 zł
Wolna od obciążeń:

Prezydent Miasta Leszna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

1.   Lokalizacja: Leszno, ul. Myśliwska  (obręb: Gronowo).

2. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta trawą i pojedynczymi drzewami / krzewami. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Usunięcie drzew / krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe na warunkach określonych w  Ustawie o ochronie przyrody.

Na nieruchomości przy granicy z ul. Myśliwską znajduje się słup wraz z linią energetyczną oraz lampą oświetlenia ulicy. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz właściciela sieci

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji użytku rolnego klasy RIIIb o pow. 0,1593 ha oraz uiszczenia należności i opłat rocznych, zgodnie z ustawą z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

3.   Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości, cena wywoławcza netto i kwota wadium:

Nieruchomość zapisana w KW nr PO1L/00032405/2  na arkuszu mapy nr 110, stanowi działkę ewidencyjną numer:

 

Nr dz.

Powierzchnia

(w m2)

Cena wywoławcza netto (w zł)

Wadium

(w zł)

275/2

3 762

931 000,00

180 000,00

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Cena za nieruchomość wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z zapisem „zmiany planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Lesznie ‘Gronowie’ (teren położony między ulicami Myśliwską, Łowiecką a projektowana trasa szybkiego ruchu) zatwierdzonego uchwałą Nr L/389/98 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26.05.1998r. przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce oznaczonej symbolem 3 KS (czasowe miejsca parkingowe dla projektowanych na obszarze 4U usług) oraz 4U (teren zabudowy usług handlu, gastronomii).
  2. Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
  3. Termin i miejsce przetargu: 5 grudnia 2019 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa na II piętrze w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21.

7.   Termin wniesienia wadium: wadium wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr:  37 1020 3088 0000 8302 0005 7703  PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 1 grudnia 2019 r.

  1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  2. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium a prowadzący działalność gospodarczą wydruk z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy

Termin I przetargu:  25.09.2019 r.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-13.